انواع ویزای خویشاوندی استرالیا >

انواع ویزای والدین استرالیا

انواع ویزای والدین استرالیا

1398-02-14
ویزای والدین استرالیا مناسب اشخاصی است که به واسطه حضور فرزندشان در استرالیا و به منظور زندگی در کنار آنها، قصد مهاجرت به استرالیا را دارند.
ادامه مطلب
ویزای آخرین بازمانده استرالیا یا ویزای 115 استرالیا

ویزای آخرین بازمانده استرالیا یا ویزای 115 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که کلیه اقوام درجه یک خانواده آنها مقیم استرالیا باشند و تنها این فرد در استرالیا اقامت نداشته باشد.
ادامه مطلب
ویزای دائم والدین استرالیا یا ویزای  103 استرالیا

ویزای دائم والدین استرالیا یا ویزای  103 استرالیا

1398-02-14
ویزای دائم والدین استرالیا یا ویزای 103 استرالیا مناسب اشخاصی است که به واسطه حضور فرزندشان در استرالیا و برای زندگی در کنار آنها، قصد مهاجرت به استرالیا را دارند.
ادامه مطلب
ویزای دائم والدین استرالیا یا ویزای  143 استرالیا

ویزای دائم والدین استرالیا یا ویزای  143 استرالیا

1398-02-14
تفاوت ویزای 143 استرالیا با ویزای 103 استرالیا تنها در این است که از نظر هزینه بسیار گران تر است و در مقابل زمان بررسی این ویزا نسبت به ویزای 103 استرالیا بسیار کم است.
ادامه مطلب
ویزای موقت والدین استرالیا یا ویزای 173 استرالیا

ویزای موقت والدین استرالیا یا ویزای 173 استرالیا

1398-02-14
ویزای 173 استرالیا یک ویزای اقامت موقت دو ساله است که نیازمند پرداخت هزینه زیادی است ولی زمان بررسی پرونده‌های این ویزا بسیار کم است.
ادامه مطلب
انواع ویزای فرزند استرالیا

انواع ویزای فرزند استرالیا

1398-02-14
ویزای فرزند استرالیا مناسب اشخاصی است که شهروند استرالیا هستند یا اقامت دائم استرالیا را دارند و می‌توانند از طریق ویزای فرزند استرالیا برای اقامت فرزندان‌شان در استرالیا اقدام کنند.
ادامه مطلب
ویزای 101 استرالیا 

ویزای 101 استرالیا 

1398-02-14
ویزای 101 استرالیا مناسب اشخاصی است که شهروند استرالیا هستند یا اقامت دائم استرالیا را دارند و می‌توانند از طریق ویزای فرزند استرالیا برای اقامت فرزندان‌شان در استرالیا اقدام کنند.
ادامه مطلب
ویزای 102 استرالیا

ویزای 102 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که شهروند استرالیا هستند یا اقامت دائم استرالیا را دارند و می‌توانند از طریق ویزای فرزند خواندگی استرالیا برای اقامت فرزندان خوانده شان در استرالیا اقدام کنند.
ادامه مطلب
ویزای 117 استرالیا 

ویزای 117 استرالیا 

1398-02-14
از طریق ویزای کودک یتیم خویشاوند استرالیا می توان برای کودکان بستگان نزدیک که یتیم هستند یا والدینشان مفقود بوده یا قادر به مراقبت از آنها نیستند، ویزا گرفت.
ادامه مطلب
ویزای 445 استرالیا

ویزای 445 استرالیا

1398-02-14
ویزای 445 استرالیا به فرزند اجازه می‌دهد تا زمانی که نتیجه‌ی ویزای اقامت دائم والدین مشخص شود به صورت موقت همراه آنها در استرالیا اقامت کند.
ادامه مطلب
انواع ویزای ازدواج استرالیا

انواع ویزای ازدواج استرالیا

1398-02-14
ویزای ازدواج استرالیا مناسب اشخاصی است که به واسطه ازدواج با شهروند یا مقیم استرالیا و یا نیوزلند بخواهند به استرالیا مهاجرت کنند. 
ادامه مطلب
ویزای اقامت موقت ۳۰۹ استرالیا 

ویزای اقامت موقت ۳۰۹ استرالیا 

1398-02-14
ویزای اقامت موقت ۳۰۹ استرالیا یا ویزای 309 استرالیا مناسب اشخاصی است که به واسطه ازدواج با شهروند یا مقیم استرالیا و یا نیوزلند بخواهند به استرالیا مهاجرت کنند.
ادامه مطلب
ویزای دائم ازدواج استرالیا یا ویزای دائم 801 استرالیا

ویزای دائم ازدواج استرالیا یا ویزای دائم 801 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که به واسطه ازدواج با فرد شهروند یا مقیم استرالیا و یا نیوزلند قصد مهاجرت به استرالیا دارند. 
ادامه مطلب
ویزای دائم همسر استرالیا یا ویزای 100 استرالیا

ویزای دائم همسر استرالیا یا ویزای 100 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که به واسطه ازدواج با فرد شهروند یا مقیم استرالیا و یا نیوزلند بخواهند به استرالیا مهاجرت کنند.
ادامه مطلب
ویزای موقت ازدواج استرالیا یا ویزای موقت 820 استرالیا 

ویزای موقت ازدواج استرالیا یا ویزای موقت 820 استرالیا 

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که به واسطه ازدواج با فرد شهروند یا مقیم استرالیا و یا شهروند نیوزلند قصد مهاجرت به استرالیا را دارند.
ادامه مطلب
نگاهی به انواع ویزای خویشاوندی استرالیا

نگاهی به انواع ویزای خویشاوندی استرالیا

1398-02-14
ویزای خویشاوندی استرالیا مناسب اشخاصی است که به واسطه داشتن عضوی از خانواده در استرالیا می توانند به استرالیا برود.
ادامه مطلب

انواع ویزای خویشاوندی استرالیا