انواع ویزای کاری کانادا

نگاهی به انواع ویزای کاری کانادا

نگاهی به انواع ویزای کاری کانادا

1398-02-13
ویزای کاری کانادا یک ویزای اقامت موقت در کانادا و مناسب افرادی است که قصد کارکردن در کانادا را دارند.
ادامه مطلب
ویزای کاری کانادا بر اساس شرایط فرد

ویزای کاری کانادا بر اساس شرایط فرد

1398-02-13
ویزای کاری کانادا بر اساس شرایط فرد مشخص می کند کدام یک از راه های ویزای کار کانادا درخواست دهد. 
ادامه مطلب
ویزای اجازه کار همراه در کانادا

ویزای اجازه کار همراه در کانادا

1398-02-13
ویزای اجازه کار همراه در کانادا مناسب افرادی است که در یکی از موسسات معتبر به صورت تمام وقت پذیرفته شده اند.
ادامه مطلب
ویزای کاری برنامه انتقال درون شرکتی کانادا

ویزای کاری برنامه انتقال درون شرکتی کانادا

1398-02-13
ویزای کاری کانادا از طریق برنامه انتقال درون شرکتی مناسب کارهای بین المللی دارای یک شرکت مادر در کانادا هستند .
ادامه مطلب
ویزای کاری کانادا از طریق مجوز LIMA

ویزای کاری کانادا از طریق مجوز LIMA

1398-02-13
ویزای کاری کانادا از طریق مجوز LIMA مناسب افرادی است که متقاضی باید از یکی از کارفرمایان کانادا پیشنهاد کار دریافت کند.
ادامه مطلب
ویزای کاری کانادا بدون مجوز کار LIMA

ویزای کاری کانادا بدون مجوز کار LIMA

1398-02-13
ویزای کاری کانادا بدون مجوز کار LIMA مناسب افرادی است که قصد کارکردن در کانادا از بدون مجوز LIMA را دارند.
ادامه مطلب
ویزای کار پس از تحصیل در کانادا

ویزای کار پس از تحصیل در کانادا

1398-02-13
ویزای کار پس از تحصیل در کانادا مناسب افرادی است که قصد کار در کانادا پس از تحصیل را دارند.
ادامه مطلب

انواع ویزای کاری کانادا